Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
НАКАЗ ДЕРЖПРАЦІ УКРАЇНИ ВІД 25.10.2012 № 032

25.10.2012

  

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ
(Держпраці України) 
НАКАЗ
 
м. Київ
 
 від 25 жовтня 2012 року  № 032
 
 
Про затвердження Положення про
Колегію Державної інспекції
України з питань праці
 
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації", наказу Державної інспекції України з питань праці від 25 жовтня 2012 року № 031 "Про створення колегії Державної інспекції України з питань праці",
 
НАКАЗУЮ:
 
1.           Затвердити  Положення про колегію Держпраці України.
 
2.           Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Голова Державної інспекції України
з питань праці                                                                                   В. Яцкін
 
 
 
  
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держпраці України
від _____________ №______
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної інспекції України з питань праці
 
1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної інспекції України з питань праці (далі - Колегія).
 
2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Державною інспекцією України з питань праці (далі – Держпраці України) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.
 
3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Держпраці України, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Держпраці України (далі - Голови) та цим Положенням.
 
4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Головою.
 
Функції Колегії
 
5. Колегія Держпраці України:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Держпраці України;
 
2) розглядає пропозиції щодо:
 
ü удосконалення законодавства;
 
ü забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями під час виконання покладених на них завдань;
 
ü забезпечення реалізації  державної  політики  з питань нагляду та контролю  за  додержанням  законодавства  про  працю,   зайнятість населення,    законодавства   про   загальнообов'язкове   державне соціальне страхування від  нещасного  випадку  на  виробництві  та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку  з  тимчасовою  втратою   працездатності   та   витратами, зумовленими народженням   та  похованням,  на  випадок  безробіття в частині призначення нарахування та виплати допомоги,  компенсацій, надання   соціальних   послуг   та   інших   видів   матеріального забезпечення  з  метою  дотримання  прав  і гарантій застрахованих осіб.
 
ü розширення міжнародного співробітництва у сфері державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення,  законодавства про загальнообов'язкове   державне соціальне   страхування  в  частині  призначення,  нарахування  та виплати допомоги,  компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів   матеріального  забезпечення  з  метою  дотримання  прав  і гарантій застрахованих осіб;
 
3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку сфери державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення,  законодавства про загальнообов'язкове   державне соціальне   страхування  в  частині  призначення,  нарахування  та виплати допомоги,  компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів   матеріального  забезпечення  з  метою  дотримання  прав  і гарантій застрахованих осіб, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;
 
4) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держпраці України,
територіальних державних інспекцій з питань праці;
 
5) аналізує стан роботи Держпраці України, територіальних державних інспекцій з питань праці забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
 
6) розглядає результати роботи Держпраці України, територіальних державних інспекцій з питань праці (в межах компетенції);
 
7) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
 
8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держпраці України.
 
Склад Колегії
 
6. До складу Колегії входять Голова Держпраці України (голова колегії),  перший заступник  та заступник   Голови   Держпраці  України  за  посадою.  У разі  потреби  до  складу  колегії Держпраці України можуть входити керівники структурних підрозділів Держпраці України, а також у встановленому порядку інші особи (представники інших державних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; наукових і навчальних закладів, організацій і установ; громадських організацій; всеукраїнських профспілок, їх об'єднань; всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців; інші особи).
 
7. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Голова.
 
Організація роботи Колегії
 
8. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Планові засідання Колегії проводяться один раз на три місяці, позапланові - у разі потреби. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших центральних органів виконавчої влади.
 
9. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань Колегії.
 
10. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Держпраці України.
 
11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
 
12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.
 
13. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.
 
14. На розгляд Колегії подаються:
 
1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідки (доповідні записки) з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і  пропозицій;
3) проекти рішень Колегії;
4) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
5) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.
 
15. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.
 
16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.
 
17. Керівники структурних підрозділів Держпраці України, відповідальні за підготовку питання, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Держпраці України та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.
 
Порядок проведення засідань Колегії
 
18. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Держпраці України.
 
19. Засідання Колегії проводиться у разі, якщо у ньому беруть участь не менше ніж половина  загальної кількості членів Колегії.
 
20. Члени Колегії беруть участь у засіданні особисто. Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він повинен попередити голову Колегії, а також має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
 
21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.
 
22. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.
 
 23. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
 
 24. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
 
 25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування. Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.
 
 26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 
 27. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії, керівниками заінтересованих структурних підрозділів Держпраці України і подає на розгляд голови Колегії.
 
 28. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держпраці України.  Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).
 
 29. Рішення Колегії з кожного питання порядку денного оформляються окремо, на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії або працівником, який веде протокол.
 Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій центральних органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
 
 30. Рішення Колегії доводяться до  відома членів колегії, керівників структурних підрозділів Держпраці України,  керівників територіальних державних інспекцій з питань праці, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.
 
 31. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії Держпраці України забезпечує підрозділ (окремий працівник), визначений Головою.
 
 32. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.
 
 33. Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється Держпраці України.
 
Контроль за виконанням рішень Колегії
 

 

 34. Контроль за виконанням рішень Колегії Держпраці України  здійснює відділ контролю та звернень громадян.

 

 
 35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.
 
 
Голова Державної інспекції України
з питань праці                                                                                   В. Яцкін